SWISS CUISINE 4. August 2016

Macar­do Vieil­le Pru­ne ist Welt­meis­ter! Hier der Arti­kel aus dem Fach­ma­ga­zin der geho­be­nen Gas­tro­no­mie SWISS CUISINE.

Swiss Cui­sine August 2016